similar to: Wroc��aw. Panorama po Wystawie Ziem Odzyskanych