similar to: Wy��cigi konne w Krakowie w obecno��ci marsza��ka Pi��sudskiego