similar to: Holandia. Holenderskie statki dla Polski