similar to: Uroczysto���� wr��czenia list��w uwierzytelniaj��cych